Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019;

gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;

besluit:

A.   de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2020, hetgeen inhoudt:
1.   de bestaande exploitatielasten 2020;
2.   de nieuwe exploitatielasten en investeringen voor 2020;
3.   de daarvoor aangewezen dekking.

B.   de Programmabegroting 2020-2023 voor de jaren 2021 t/m 2023 voor kennisgeving aan te nemen en te
      gebruiken als basis voor het toekomstige beleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2019,
de griffier,                            de voorzitter,

ga terug