Algemene beschouwingen

Het komend jaar, 2020, staat in het teken van keuzes maken.
De financiële situatie vraagt om forse bezuinigingen, zoals u in deze begroting ziet.
Daarvoor moesten keuzes worden gemaakt, gebaseerd op een gezamenlijk opgesteld afwegingskader.
Centraal daarin staat het vergroten van het draagkracht in de gemeente Tiel om een sociale, vitale en aantrekkelijke stad te kunnen zijn en blijven.

Zo’n stad heeft een stevige ruimtelijke en economische basis nodig, om alle voorzieningen op peil te houden en de publieke voorzieningen te versterken. Ook de rijksoverheid ziet hierin een opgave en een rol voor zichzelf. Het Rijk stelt dat alle inwoners recht hebben op bijvoorbeeld toegang tot zorg en betaalbaar wonen.
De recent vastgestelde Toekomstvisie Tiel gaat in 2020 input leveren voor het verder invullen van de meerjarige koers van Tiel.

Woon-, werk- en leefklimaat
Op lokaal niveau gaat Tiel de ‘Sociale Poort Tiel’ vormgeven, zodat de zorg voor alle inwoners goed bereikbaar is en zij weten waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen. Omdat de gemeente de beschikbare middelen doelmatig en doeltreffend wil inzetten, gaan we de toegang tot zorg anders organiseren. De kwaliteit van zorg blijft daarbij in ieder geval behouden.

In de woonvisie heeft de gemeente zich uitgesproken voor voldoende woningen. Ook voor mensen die naar Tiel willen verhuizen en die kunnen bijdragen aan het versterken van ons voorzieningenniveau. Tiel profileert zich in de regio als stad voor gezinnen en jonge huishoudens die in de toekomst een gezin willen stichten.

Daarnaast is goed onderwijs in passende en toekomstbestendige huisvesting in Tiel een belangrijke voorziening.  Tiel investeert in nieuwbouw en renovatie van het RSG Lingecollege: huisvesting van de mavo is gereed, voorbereidingen voor vmbo zijn gestart en begin 2020 start de bouw voor havo/vwo.

De interesse van logistieke bedrijven om zich in Tiel te vestigen blijft groot. De landelijke problematiek over de uitstoot van stikstof op natuurgebieden vraagt om andere afwegingen. We willen voldoen aan de marktvraag en de economische groei van Tiel en de Regio en volgen daarom voor de uitbreiding van Medel nieuwe planologische procedures.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat gaan we in 2020 onderzoeken of verplaatsing van de coffeeshops vanuit het centrum naar de randen van de stad haalbaar is. Daarnaast gaan we intensief aan de slag met de aanpak van ondermijning.

Samenspraak organiseren
In het kader van de nieuwe Omgevingswet is het Tiels Kompas vastgesteld, een werkwijze waarbij we bij aanvang van een initiatief met alle betrokkenen in gesprek gaan om een goede afweging te kunnen maken of en hoe de gemeente het initiatief ondersteunt. De inbreng vanuit de omgeving vergroot de uiteindelijke kwaliteit en het draagvlak. Dit sluit aan bij de bedoeling vanuit het Rijk met de nieuwe wet, namelijk dat de overheid van en voor iedereen is.

Niet alleen de gemeente draagt zorg voor een sociale, vitale en aantrekkelijke stad, ook veel organisaties, verenigingen en clubs in Tiel zetten zich in voor een goed leef-, werk- en woonklimaat. Er wordt een nieuw en transparant subsidiebeleid opgesteld zodat de gemeente Tiel hen hierbij kan ondersteunen.

‘Toekomst van Tiel’
In 2019 heeft u de ‘Toekomst van Tiel’ vastgesteld. Daarin is een aantal speerpunten opgenomen:

  • investeren in de openbare ruimte in de wijken en dorpen en een aantrekkelijke binnenstad,
  • aandacht voor de belangrijke punten van de Tielse economie: logistiek en handel, toerisme, recreatie en vrije tijd,.
  • voorrang geven aan vroegtijdige hulp aan en het activeren van inwoners, zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Voor de begeleiding en uitvoering van deze Toekomstvisie gaat u een raadswerkgroep instellen. Er wordt een investeringsagenda gemaakt voor de komende jaren voor de drie speerpunten, die zich financieel vertaalt in de perspectievennota in 2020.  Daarbij zal  richting de regio het initiatief worden genomen om ook een regionale agenda op te stellen. Voor de investeringsagenda zijn we in gesprek met provincie en ministerie over capaciteit en ondersteuning bij uitrollen van visie.

Regionale samenwerking
In de Toekomst van Tiel werd benadrukt dat Tiel niet op zichzelf staat. De arbeids- en woningmarkt werken bijvoorbeeld regionaal. Regionale samenwerking is belangrijk.
Als centrum gemeente werkt Tiel via het Regionale Werkbedrijf en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt al aan een goede ondersteuning en versterking van de arbeidsmarkt Rivierenland. Voor de participatiewet moet Tiel een keuze maken over een financieel duurzaam houdbare manier van uitvoeren van deze wet.

Binnen Fruitdelta Rivierenland werken we als regiogemeenten samen aan de speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. 
De regionale energiestrategie vraagt om een lokale Tielse inbreng voor verdere besparing van het energiegebruik,  grootschalige energieopwekking, zonnevelden, wind en warmte (van het gas af).
Ook werken we regionaal aan een strategie om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, die op lokaal niveau een uitwerking vindt.

ga terug